datacamp-logo

How should you write a function?

50 XP